Mergi la conţinutul principal

Întrebări frecvente

Postat de admin la Dum, 04/07/2019 - 16:27
 1. Cum putem sa aflăm informaţia referitoare la lucrările programate?

  Informaţia pentru consumatorii casnici (rezidenţiali) privind deconectările de energie operate în legătură cu desfăşurarea lucrărilor planificate este afişată pe pagina web a întreprinderii şi difuzată tuturor mijloacelor mass-media.

  Agenţii economici sînt anunţaţi direct conform procedurii aprobate.

 2. De ce se deconectează lumina în caz de intemperie?

  Marea majoritate a instalaţiilor şi liniilor electrice se află în contact direct cu mediul ambiant, fiind supuse factorilor agresivi ai acestuia: vijelii, furtuni, chiciură, vînt puternic, zăpadă abundentă, care pot afecta funcţionalitatea sistemului energetic. Totodată, uneori echipamentele cedează din cauza uzurii. În cazul depistării unor conductori rupţi sau a altor defecţiuni, pentru a evita accidente umane, urmează să informaţi urgent furnizorul de energie:
   
  Telefon:

  • 0 22 43 11 11 – pentru abonaţii reţelei MoldTelecom;
  • 0 22 83 11 11 – pentru abonaţii reţelei Arax;
  • 4311 – pentru abonaţii reţelei Moldcell;
  • Oficiul Telefonic OT 24h al întreprinderii, formați numerele locale indicate în fiecare factură de energie electrică, OT24H.

   
  Fax: 0 22 43 12 05
   
  În caz de necesitate, luaţi măsuri de izolare sau pază a locului accidentului până la sosirea brigăzii operative.

 3. Cum se repartizează energia electrică, consumată în locuri de uz comun (LUC) şi pentru funcţionarea ascensoarelor?

  Plata pentru energia electrică furnizată.

  Furnizarea energiei electrice utilizată în locuinţe se efectuează în bază de contract, conform prevederilor Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681). Energia electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se furnizează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi gestionarul fondului locativ.

  Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se ţine separat de către furnizorul de energie electrică, utilizând echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.

  Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sânt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.

  Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către gestionar fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă, proporţional numărului de apartamente din blocul locativ.

  În cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de până la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II din blocurile locative sânt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care sânt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

  Astfel, plata pentru energia electrică pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor se include lunar de către gestionarul fondului locativ în bonul de plată pentru deservirea tehnică a blocului.

  În cazul în care gestionarul fondului locativ nu are încheiat contract de furnizare a energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se include distinct de către furnizorul de energie electrică în facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament.

  În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute la alineatul patru al prezentului punct. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative, sânt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

  Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
  În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRE nr.314 din 2 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.30-33, art.104).

 4. Ce este NLC şi pentru ce este necesar?

  Fiecărui loc de consum al clientului i se atribuie un număr de cont individual format din 7 cifre, numit „numărul locului de consumˮ, abreviat – NLC. Acesta ajută la identificarea operativă a datelor despre client şi a locului său de consum în baza de date.

  În facturile pentru consumatorii casnici ale furnizorului ÎCS „Premier Energy” SRL, NLC-ul se indică în mijloc, pe partea de sus a acesteia.

  În facturile pentru persoanele juridice ale furnizorului ÎCS „Premier Energy” SRL, NLC-ul se indică în stânga facturii, în blocul „Adresa locului de consum”.

  Pe lângă NLC, pentru identificarea clientului se folosește „numărul facturii” (în cazul consumatorilor casnici) și „simbolul variabilˮ (în cazul consumatorilor juridici).

  Acestea constau din 10 cifre, primele 7 dintre care coincid cu NLC-ul clientului, iar ultimele 3 reprezintă numărul de ordine al facturii.
  „Numărul facturii” pentru consumatorii casnici se indică în mijloc, pe partea de sus a facturii.
  „Simbolul variabil” pentru consumatorilor noncasnici/persoane juridice se indică în stânga facturii, în blocul „Adresa locului de consum”.

 5. Care sunt condiţiile necesare pentru instalarea contorului bitarifar?

  În conformitate cu prevederile Hotărârii ANRE privind tarifele la energia electrică nr. 470  din  11.05.2012 Monitorul Oficial nr.92/577 pentru consumatorii casnici , care dispun de echipament de măsurare pentru evidenţa energiei electrice utilizate  în funcţie de orele de consum , plata pentru consumul energiei electrice în orele de noapte (de la 22 până la orele 6) se efectuează cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.  Această prevedere este valabilă doar în cazul când contractul de procurare a energiei electrice semnat de furnizor şi, respectiv, contractul de furnizare a energiei electrice semnat între furnizor şi consumatorul final includ  asemenea clauze.

  În prezent conform clauzelor contractului de cumpărare a energiei electrice  în vigoare,  producătorii de energie electrică realizează energia electrică la un singur preţ, aceasta fiind în exclusivitate condiţia lor de realizare a acesteia. Reieşind din aceasta evident că şi contractele de furnizare a energiei electrice semnate cu consumatorii finali nu pot fi prevăzute clauze privind plata energiei electrice furnizate la tarife diferenţiate, chiar şi în cazul când consumatorul final are montat contor care are capacitatea de a duce evidenţa energiei electrice în funcţie de orele de consum.  

  În prezent consumatorilor casnici le sunt montate aparate de evidenţă monotarifare, plata pentru energia electrică se realizează în baza unui tarif unic aprobat de Agenţie.  În situaţia dată consumatorul casnic la propria-i dorinţă este în drept să-şi monteze   echipament de măsurare pentru evidenţa energiei electrice utilizate  în funcţie de orele de consum omologat şi admis pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, dar toate cheltuielile ce vizează procurarea, montarea acestuia fiind pe cont propriu. La fel menţionăm că facturarea energiei electrice va fi realizată la un singur tarif.

 6. Cine este consumatorul eligibil?

  Consumatorul eligibil este consumatorul care are dreptul să își aleagă furnizorul și să încheie un contract direct cu acesta pentru energia electrică necesară, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție.

 7. Poate distribuitorul sa împiedice procesul de schimbare a furnizorului sau sa defavorizeze consumatorii care pleacă la alt furnizor?

  Distribuitorul zonal, cel ce deține monopol asupra rețelelor de distribuție, nu poate împiedica schimbarea furnizorului. Acesta trebuie să încheie cu furnizorul nou/consumatorul un contract de distribuție a cărui valabilitate este identică cu cea a contractului de furnizare încheiat între consumator și furnizor.

 8. Cum pot sa raportez o suspiciune de consum ilegal?

  Toate sesizările primite din partea clienților, precum și identitatea acestora sunt confidențiale pe tot parcursul acțiunilor specialiștilor noștri.
  Pentru persoanele cu spirit civic care doresc să reclame o potențială situație de sustragere de energie electrică din rețea, suntem la dispozitia dvs. prin următoarele canale de comunicare:

   

  • Care este procedura de solicitare a compensațiilor individuale pentru depășirea valorilor limită ale indicatorilor garantați de continuitate?

   Pentru întreruperile neprogramate cu originea în rețelele de medie tensiune ale operatorului sistemului de distribuție (OSD), cât și pentru toate întreruperile programate, OSD este obligat să înregistreze, să calculeze și să achite automat compensațiile prevăzute în pct. 48 și 49, tuturor utilizatorilor de sistem afectați, fără a fi necesară o solicitare din partea utilizatorilor.

    

   Utilizatorii de sistem pot solicita compensații individuale pentru depășirea valorilor limită ale indicatorilor garantați de continuitate, prin orice metodă de comunicare disponibilă (serviciul 24/24, prin intermediul oficiilor Poșta Moldovei, poștă electronică sau alte mijloace de comunicare disponibile).

    

   Operatorul sistemului de distribuție are obligația să investigheze orice solicitare a utilizatorilor de sistem privind plata compensațiilor pentru depășirea valorilor limită ale indicatorilor garantați de continuitate, recepționată de OSD prin intermediul serviciului 24/24, poștă, poștă electronică sau alte mijloace de comunicare disponibile.

    

   Modalitatea de plată a compensațiilor calculate:

    

   Compensațiile pentru depășirea numărului anual admis de întreruperi neprogramate în rețelele de medie tensiune se calculează și se includ în factura pentru luna februarie a anului următor perioadei de gestiune fără a fi necesară o solicitare din partea utilizatorilor.

    

   Compensațiile pentru depășirea duratei admise a întreruperile neprogramate cu originea în rețelele de medie tensiune ale operatorului sistemului de distribuție, cât și pentru toate întreruperile programate se calculează și se includ în factura lunară fără a fi necesară o solicitare din partea utilizatorilor.

    

   În cazul întreruperilor neprogramate produse în rețelele de joasă tensiune, utilizatorii de sistem beneficiază de compensații pentru depășirea numărului și/sau duratei admise a întreruperilor dacă au solicitat operatorului compensarea pentru depășirea valorilor limită a indicatorilor garantați de continuitate, prin orice metodă de comunicare disponibilă. Operatorul este obligat să înregistreze și să investigheze fiecare sesizare de acest gen, iar în cazul confirmării încălcării indicatorului de calitate – să calculeze și să achite compensația în modul stabilit la pct. 101 și 102 din Regulament.

    

   Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Informațiile cu privire la indicatorii de calitate și obligațiile operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice în legătură cu prestarea serviciilor de distribuție a energiei electrice

    

  • Unde pot achita pentru serviciile oferite de operatorul de distribuție?

   Toate plățile pentru serviciile prestate consumatorilor casnici se achită în mod exclusiv:

   • la oficiile de deservire a consumatorilor;
   • la sucursalele băncilor;
   • la oficiile poștale;
   • online, pe platformele gestionate de bănci.

   Toate serviciile oferite conform cererii se achită doar prin canalele oficiale enumerate mai sus, conform prețurilor stabilite. Eliberarea bonului fiscal confirmă corectitudinea și legalitatea efectuării plății.

   Totodată, întreprinderea solicită consumatorilor săi să nu achite niciun fel de plăți persoanelor, care eventual pretind unele sume în numele Premier Energy Distribution.

   Orice tentative suspecte trebuie semnalate la:

  1

  Programare vizită online

  Informații utile

  Posturi vacante

  Semnalează cazuri de fraudă și corupție

  Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

  ok