Mergi la conţinutul principal

Dicționar de termeni

În Republica Moldova domeniul energiei electrice este reglementat legal print-un set de legi, acte normative și decizii ale autorității regulatorii – Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Aceste documente conțin noțiuni și termeni specifici din domeniul energetic. Cu intenția de a facilita accesibilitatea la aceste documente unui cerc cât mai larg de persoane interesate vă oferim o serie de explicații ai termenilor cheie și a expresiilor frecvent utilizate.
Menționăm faptul că prezentul „Glosar de termeni” servește informării și nu produce efecte legale.
Acest Glosar conține termeni în limba română, ordonați alfabetic.

 


Surse:


Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică;
Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică;
Legea nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică;
Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
Acte normative adoptate de ANRE.

 

Acte normative adoptate de Guvernul Republicii Moldova și ANRE:

 


ACCES LA REȚEA – drept al utilizatorului de sistem, inclusiv al consumatorului final, de a prelua și livra energia electrică în cantitățile și pe perioada indicate în contractul pentru prestarea serviciului de transport, în contractul pentru prestarea serviciului de distribuție prin utilizarea rețelelor electrice de transport, a reţelelor electrice de distribuție, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta lege;

 


ACT DE CORESPUNDERE – act permisiv, emis de către organul supravegherii energetice de stat în urma examinării unei instalații electrice noi sau existente ori a unei centrale electrice noi sau existente, ce confirmă, fără a se limita, corespunderea instalației electrice executate sau a centralei electrice construite avizului de racordare, documentației de proiect, cerințelor de securitate;

 


ACT DE DELIMITARE – act ce stabilește punctul de delimitare a instalațiilor electrice aflate în bilanțul întreprinderii electroenergetice de instalația electrică a consumatorului final sau de centrala electrică a producătorului;

 


ADMINISTRATOR AL IMOBILULUI CU DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ – persoană fizică sau juridică învestită cu împuterniciri pentru exercitarea efectivă a obligațiilor ce țin de administrarea, întreținerea și exploatarea imobilelor cu destinație de locuință;

 


AVARIE – deranjament în funcționarea instalaţiilor sau a echipamentului unei/unor reţele electrice, care a condus la o abatere periculoasă a parametrilor regimului de funcționare a reţelei electrice respective de la cei prevăzuţi în documentele normativ-tehnice în domeniu;


AVIZ DE DECONECTARE – comunicare scrisă, expediată consumatorului final de către furnizor, de către operatorul de sistem prin care acesta este prevenit de posibila deconectare a instalaţiilor electrice de la reţeaua electrică;

 


AVIZ DE RACORDARE – aviz scris, care se emite de către operatorul de sistem, la cererea unei persoane fizice sau juridice, în care se indică condiţiile tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice, cât şi condiţiile de utilizare a reţelei electrice după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice respective;

 


AUTOPRODUCĂTOR DE ENERGIE ELECTRICĂ – agent economic care are în proprietate centrală electrică de uz intern cu o putere de până la 20 MW. Autoproducătorul poate să livreze surplusul de energie electrică, pe bază de contract, în rețeaua de transport sau în rețeaua de distribuție și poate să primească energie electrică, tot pe bază de contract, în cazuri de necesitate.

 


CENTRALĂ ELECTRICĂ – instalație sau ansamblu de instalații tehnice care produc energie electrică, utilizând diverse feluri de combustibili (cărbune, gaze, produse petroliere etc.) sau alte resurse energetice, inclusiv surse regenerabile de energie;

 


CENTRALĂ ELECTRICĂ DESTINATĂ UZULUI INTERN – centrală electrică din a cărei producție anuală de energie electrică mai mult de 40% sunt destinate consumului intern al deținătorului;

 


CENTRALĂ ELECTRICĂ ELIGIBILĂ CARE PRODUCE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE – centrală electrică ce produce energie electrică din surse regenerabile de energie, al cărei proprietar beneficiază de dreptul de a i se achiziționa în mod obligatoriu toată cantitatea de energie electrică livrată în rețelele electrice în condițiile Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

 


CENTRALĂ ELECTRICĂ PUBLICĂ – centrală electrică din a cărei producție anuală de energie electrică cel puțin 60% sunt destinate livrării în rețelele electrice și vânzării pe piața energiei electrice;

 


ECHIPĂ OPERATIVĂ RED – componentă a conducerii prin dispecer a RED, care constă în comanda exercitată ierarhizat, în timp real de către Unitatea de Distribuție, referitoare la acțiunile asupra echipamentelor și instalațiilor din RED, în scopul coordonării acestora și menținerii RED în stare normală de funcționare;

 


CONDIȚII DE INTERCONECTARE – aviz scris, eliberat de operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribuție unui alt operator de sistem care solicită interconectarea rețelelor electrice. Avizul respectiv conține condițiile tehnica-economice de interconectare a rețelelor electrice;

 


CONDUCERE CENTRALIZATĂ A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC – planificare şi dirijare operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic pentru asigurarea echilibrării şi a siguranţei funcţionării acestuia, asigurarea stabilității frecvenței, a tensiunii şi a continuităţii în alimentare cu energie electrică, pentru gestionarea fluxurilor de energie electrică în reţelele electrice de transport şi pentru coordonarea schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice;

 


CONDUCEREA PRIN DISPECER A RED – activitate tehnică specifică sectorului energiei electrice, care este efectuată de unităţi specializate ce au relaţii de autoritate asupra utilizatorilor RED, în scopul exploatării coordonate a instalaţiilor şi echipamentelor componente ale RED, care necesită o comandă unitară;

 


CONGESTIE – situaţie în care o interconexiune nu poate face faţă tuturor fluxurilor fizice de energie electrică ce rezultă din tranzacţiile internaţionale solicitate de participanţii pe piaţa energiei electrice din cauza lipsei capacității sau a capacităţii insuficiente a interconexiunilor şi/sau a reţelelor electrice de transport în cauză;
CONSUMATOR – consumator angro sau consumator final;

 


CONSUMATOR ANGRO – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică care procură energie electrică în scopul revânzării ei în interiorul sau în exteriorul sistemului electroenergetic;

 


CONSUMATOR CASNIC – persoană fizică care procură energie electrică pentru propriile necesități casnice, cu excepția utilizării acesteia în scopuri comerciale, pentru desfășurarea activităţii de întreprinzător sau profesionale;

 


CONSUMATOR ELIGIBIL – consumator de energie electrică care este liber să îşi aleagă furnizorul de la care să procure energie electrică;

 


CONSUMATOR FINAL – consumator casnic sau consumator noncasnic care procură energie electrică pentru consum propriu;

 


CONSUMATOR NONCASNIC – persoană fizică sau persoană juridică care procură energie electrică în alte scopuri decît pentru propriile necesităţi casnice, inclusiv producătorii şi consumatorii angro;

 


CONSUMATOR NONCASNIC NECOMERCIAL – organizație nonguvernamentală cu statut de utilitate publică, cult religios și părțile componente ale acestuia, care procură energie electrică pentru propriile necesități, cu excepția utilizării acesteia în scopuri comerciale;

 


CONSUMATOR VULNERABIL – consumator casnic care, în conformitate cu actele normative în domeniul protecţiei sociale, este definit ca persoană defavorizată sau membru al familiei defavorizate;

 


CONSUM TEHNOLOGIC – cantitatea de energie electrică ce se consumă irecuperabil şi inevitabil în reţeaua de distribuţie, pentru transformarea şi transportarea energiei electrice consumatorilor şi exprimată în procente faţă de cantitatea totală de energie electrică intrată în reţeaua de distribuţie pe parcursul unei perioade de timp.

 


CONSUM FINAL BRUT DE ENERGIE – produse energetice furnizate în scopuri energetice industriei, transporturilor, sectorului casnic, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii şi pisciculturii, inclusiv consumul de energie electrică şi de energie termică din sectorul de producere a energiei electrice şi a energiei termice, precum şi consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică şi de energie termică în reţelele electrice şi în reţelele termice;

 


CONSUM DE ENERGIE FINALĂ – toată energia furnizată industriei, transporturilor, sectorului rezidențial, sectorului serviciilor și agriculturii, cu excepția energiei furnizate sectorului de transformare a energiei și sectoarelor energeticii;

 


CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – contract în baza căruia se furnizează energie electrică consumatorului, dar care nu cuprinde un instrument derivat al energiei electrice;

 


CONTRACT DE RACORDARE – contractul încheiat între operatorul de sistem şi solicitant, potenţial consumator final sau producător, având ca obiect racordarea instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice la reţeaua electrică a operatorului de sistem, prin realizarea lucrărilor de racordare conform cerinţelor stabilite în avizul de racordare;

 


CONTROL AL ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE – ansamblu de operaţiuni efectuate de către operatorul de sistem, cu sau fără utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii modului de funcţionare a echipamentului de măsurare şi pentru constatarea intervenţiilor în funcţionarea echipamentului de măsurare, inclusiv pentru verificarea integrităţii echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate;

 

 


CONVENŢIE DE INTERACŢIUNE – act semnat de operatorul de sistem şi un consumator noncasnic/producător, prin care se precizează puterea maximă racordată, puterea consumată în orele sarcinii de vârf ale curbei de sarcină, capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau a restricţiilor în furnizarea energiei electrice, modul de realizare a dirijării operaţionale prin dispecer, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente şi programul de activitate al consumatorului noncasnic/producătorului;

 


CRITERIUL (N-1) – criteriu de dimensionare şi verificare a unui sistem electroenergetic, care este satisfăcut dacă, în urma unei deteriorări simple:- nu au loc întreruperi în alimentarea consumatorilor de energie electrică;- sistemul rămîne unitar;- nu declanşează alte echipamente;- SE trece într-un regim staţionar cu parametri normali de funcţionare;- nu sînt afectate contractele şi convenţiile încheiate privind transferul de putere prin RED.Pentru RED, criteriul (n-1) este îndeplinit dacă întregul consum dintr-o zonă poate fi asigurat în condiţiile ieşirii din funcţiune a unui element din reţea (deteriorare simplă), fără a ieşi din limitele parametrilor stării normale de funcţionare;

 


CONVENŢIE DE INTERACŢIUNE – act semnat de operatorul de sistem şi un consumator noncasnic/producător, prin care se precizează puterea maximă racordată, puterea consumată în orele sarcinii de vârf ale curbei de sarcină, capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau a restricţiilor în furnizarea energiei electrice, modul de realizare a dirijării operaţionale prin dispecer, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente şi programul de activitate al consumatorului noncasnic/producătorului;

 


DECIZIE DE ÎMPĂRŢIRE A AUTORITĂŢII DE CONDUCERE OPERATIVĂ ASUPRA INSTALAŢIILOR –documentul prin care se stabileste autoritatea de conducere operativă asupra instalatiilor şi modul de exercitare a acesteia;

 


DECONECTARE – desfacere a legăturii dintre reţeaua electrică a operatorului de sistem şi instalaţiile electrice ale consumatorului final, sau centrala electrică prin intermediul aparatelor de comutaţie ori prin decuplarea conductoarelor sau a cablurilor de la reţeaua electrică;

 


DERANJAMENT – eveniment accidental care conduce la întreruperea furnizării energiei electrice consumatorilor alimentaţi din reţeaua de joasă tensiune (sub 1 kV);

 


DETERIORARE SIMPLĂ – ieşirea din funcţiune ca urmare a unei perturbaţii a unui singur element din Sistemul Electroenergetic (SE), care poate fi un circuit de linie, o unitate de transformare dintr-o staţie electrică, un grup generator sau un consumator concentrat, în condiţiile funcţionării corecte a protecţiilor şi automatizărilor din SE.

 


DEZVOLTAREA REŢELEI ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE – majorare a capacităţii reţelei electrice de distribuţie existente ori construcţie a unor noi reţele sau porţiuni de reţele electrice de distribuţie;

 


DISPECER DE DISTRIBUŢIE – treaptă de conducere prin dispecer care, prin atribuţiile sale, realizează planificarea operaţională şi programarea operativă, asigură autoritatea de conducere operativă şi comandă operativă asupra echipamentelor şi instalaţiilor din reţelele electrice de distribuţie, în conformitate cu Ordinul de împărţire a autorităţii de conducere operativă asupra instalaţiilor.

 


DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE – transmitere a energiei electrice prin reţelele electrice de distribuţie în vederea livrării ei către consumatori, fără a se include furnizarea;

 


ECHILIBRARE – ansamblu de acţiuni şi procese, realizate la toate intervalele de timp, prin intermediul cărora operatorul sistemului de transport asigură în mod continuu echilibrul între producere, import, export și consum de energie electrică, în condițiile menţinerii frecvenţei în limitele de stabilitate predefinită, pentru a respecta cantitatea rezervelor necesare pentru fiecare proces de menţinere a frecvenţei şi de înlocuire a rezervei cu privire la calitatea necesară, în conformitate cu Normele tehnice ale reţelelor electrice, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;

 


ECHILIBRU ÎNTRE OFERTĂ ŞI CERERE – satisfacere a cererilor previzibile de consum al energiei electrice fără a fi necesară aplicarea de măsuri de reducere a consumului;

 


ECHIPAMENT DE MĂSURARE – aparat sau sistem destinat măsurării cantităţii de energie electrică livrată şi, după caz, a puterii electrice în scopul facturării, care este legalizat şi verificat metrologic;

 


ECHIPAMENT DE MĂSURARE INTELIGENT – dispozitiv electronic care permite măsurarea consumului de energie, oferind mai multe informații decît un echipament de măsurare tradițional, și care poate transmite și primi informații utilizînd forme de comunicații electronice;

 


ECONOMIE DE ENERGIE – cantitate de energie economisită, determinată prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și după punerea în aplicare a unei sau a mai multor măsuri de eficiență energetică în contextul normalizării condițiilor externe care afectează consumul de energie;

 


EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – raportul dintre rezultatul ce constă în performanța atinsă, servicii, bunuri sau energie și o anumită cantitate de energie folosită pentru atingerea acestui rezultat;
electrician autorizat – persoană fizică autorizată de organul supravegherii energetice de stat cu dreptul de a executa instalaţiile electrice şi, respectiv, cu dreptul de a întocmi documentaţia aferentă lucrărilor efectuate;

 


ENERGIE ELECTRICĂ DE ECHILIBRARE – energie electrică necesară pentru echilibrarea sistemului electroenergetic în vederea acoperirii complete a cererii de energie electrică, suplimentar celei planificate şi confirmate, care asigură acoperirea curbei reale de sarcină;

 


ENERGETICĂ – ramură a economiei naționale care include următoarele sectoare: electroenergetic, termoenergetic, de gaze naturale, de produse petroliere şi de combustibil solid şi lichid;

 


ENERGIE – orice tip de produs energetic, combustibilii, energia electrică, energia termică, energia din surse regenerabile sau orice alt tip de energie;

 


ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE – energie electrică produsă de centralele electrice care utilizează doar surse regenerabile de energie, precum şi o cotă a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie de centralele electrice hibrid care utilizează şi combustibil fosil. Energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu acumulare din apa pompată anterior în sens ascendent nu este considerată energie electrică din surse regenerabile;

 


EXTERNALIZARE A UNUI SERVICIU SAU A UNEI LUCRĂRI – transmitere de către titularul de licență în favoarea unei părți terțe a unui serviciu sau a unei lucrări pe care trebuie să le îndeplinească în conformitate cu prezenta lege și potrivit condițiilor licenței, fără a include cesiunea licenței către o parte terță;

 


FACTURA ESTIMATIVĂ – factura emisă în baza consumului estimativ;

 


FACTURĂ ERONATĂ – factură pentru plata energiei electrice în care furnizorul a indicat valori incorecte (greşite) ale contravalorii energiei electrice consumate, ale preţului sau ale cantităţii de energie electrică, calculată în baza indicilor reali ai echipamentului de măsurare. Factura emisă în baza consumului estimativ nu se consideră factură eronată;

 


FACTURĂ FINALĂ DE PLATĂ – factură pentru plata energiei electrice consumată până la data schimbării furnizorului de energie electrică;

 


FLUX TEHNOLOGIC – flux neintenționat de energie electrică pe interconexiunile cu sistemele electroenergetice vecine;

 


FLUX TRANSFRONTALIER DE ENERGIE ELECTRICĂ – flux fizic de energie electrică în reţelele de transport ale Republicii Moldova, care rezultă din impactul activităţii producătorilor şi/sau a consumatorilor din afara Republicii Moldova asupra reţelei sale electrice de transport;

 


FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – vînzare, inclusiv revînzare, a energiei electrice către consumatori;

 


FURNIZOR – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru furnizarea energiei electrice care furnizează energie electrică în condiţiile prezentei legi;

 


FURNIZOR AL SERVICIULUI UNIVERSAL – furnizor care, în contextul obligaţiilor de serviciu public, este desemnat să asigure serviciul universal consumatorilor casnici şi societăţilor comerciale mici;

 


FURNIZOR CENTRAL DE ENERGIE ELECTRICĂ – furnizor desemnat de Guvern să procure energie electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie, precum şi energie electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane, şi să o furnizeze pe piaţa energiei electrice la preţuri reglementate, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în condiţiile prezentei legi;

 


FURNIZOR DE ULTIMĂ OPŢIUNE – furnizor care, în contextul obligaţiilor de serviciu public, este desemnat să furnizeze, pentru o perioadă limitată de timp, energie electrică consumatorilor finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe, în condiţii specifice reglementate, stabilite prin prezenta lege;

 


FURNIZOR ACTUAL – furnizor de energie electrică care, potrivit contractului încheiat, furnizează energie electrică unui consumator final până la data de la care îşi produce efectele un nou contract de furnizare a energiei electrice, încheiat cu un furnizor nou;

 


FURNIZOR NOU – furnizor de energie electrică care furnizează energie electrică consumatorului final, în baza unui nou contract de furnizare a energiei electrice, care îşi produce efectele din ziua schimbării furnizorului de energie electrică;

 


GRUP DE ECHILIBRARE – grup constituit din unul sau mai mulţi participanţi la piaţa energiei electrice care îşi transferă obligaţiile aferente responsabilităţii de echilibrare în sarcina responsabilului grupului de echilibrare;

 


GRUP GENERATOR – ansamblu de maşini rotative destinate să transforme energia de altă formă în energie electrică;

 


IMPORT DECLARAT – introducerea energiei electrice în Republica Moldova concomitent cu livrarea energiei electrice (exportul declarat) dintr-o ţară parte a Comunităţii Energetice sau dintr-o ţară terţă;

 


ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE – creștere a eficienței energetice ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale și/sau economice;

 


INCIDENT –perturbaţie accidentală care apare în instalaţiile de producere a energiei electrice şi termice, în reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV, care se manifestă prin modificarea stării anterioare a ansamblurilor funcţionale, prin abateri ale parametrilor funcţionali ai acestora, în afara limitelor prevăzute prin reglementări sau contracte, sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe centrală sau pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor şi indiferent de momentul în care se produc.

 


INSTALAȚIE ELECTRICĂ – instalație de racordare și instalație de utilizare;

 


INSTALAŢIE DE RACORDARE – instalaţie electrică prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi centrala electrică sau instalaţia de utilizare;

 


INSTALAŢIE DE COMPENSARE – ansamblu de utilaje, parte componentă a instalaţiei de utilizare, cu destinaţie de compensare a puterii reactive;

 


INSTALAŢIE ELECTRICĂ PROVIZORIE – instalaţie de utilizare amenajată pentru utilizarea energiei electrice pe parcursul unei anumite perioade de timp, care nu depăşeşte un an;

 


INSTALAŢIE DE UTILIZARE – ansamblu de instalaţii electrice ale consumatorului final destinate utilizării energiei electrice;

 


INSTRUMENT DERIVAT AL ENERGIEI ELECTRICE – instrument financiar menit să asigure participanţii la piaţa energiei electrice împotriva unor posibile fluctuaţii ale preţului la energia electrică pe piaţă, în cazul în care acest instrument ţine de sectorul electroenergetic;

 


INTERCONEXIUNE – instalaţii şi echipamente utilizate la interconectarea a două sisteme electroenergetice;

 


ÎNTREPRINDERE ENERGETICĂ – persoană fizică sau persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile reglementate prin Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile şi prin Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere (în continuare – legi sectoriale);

 


ÎNTREPRINDERE ELECTROENERGETICĂ – persoană fizică sau persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de producere, de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice, precum şi de operare a pieţei energiei electrice, și care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice și/sau funcţii de întreţinere aferente activităţilor respective, fără a include consumatorii finali;

 


ÎNTREPRINDERE ELECTROENERGETICĂ INTEGRATĂ – întreprindere electroenergetică integrată pe orizontală sau pe verticală;

 


ÎNTREPRINDERE ELECTROENERGETICĂ INTEGRATĂ PE ORIZONTALĂ – întreprindere electroenergetică care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de producere în scopul vînzării, de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice, precum şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul electroenergetic;

 


ÎNTREPRINDERE ELECTROENERGETICĂ INTEGRATĂ PE VERTICALĂ – întreprindere electroenergetică sau grup de întreprinderi care pot exercita control una asupra alteia sau în cadrul cărora aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane sînt îndreptăţite, direct sau indirect, să exercite controlul astfel cum este definit în prezenta lege, care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de transport sau de distribuţie a energiei electrice şi cel puţin una dintre activităţile de producere sau de furnizare a energiei electrice;

 


ÎNTREPRINDERE ÎNRUDITĂ – întreprindere afiliată care deţine majoritatea drepturilor de vot în cadrul altei întreprinderi și/sau care are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de conducere ale unei alte întreprinderi, şi care este în acelaşi timp acţionar, fondator al întreprinderii respective, și/sau care, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari, fondatori ai acestei întreprinderi, deține controlul asupra drepturilor de vot în cadrul întreprinderii respective; şi/sau întreprindere dependentă în raport cu întreprinderea dominantă; şi/sau întreprindere asociată care exercită o influenţă semnificativă asupra politicii financiare şi de administrare a unei alte întreprinderi; şi/sau o întreprindere influențată de o altă întreprindere; și/sau întreprinderi care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari, fondatori; și/sau societăţi comerciale care, fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane; şi/sau alte tipuri de societăţi comerciale afiliate;

 


LABORATOR ELECTROTEHNIC – laborator autorizat de organul supravegherii energetice de stat, care are dreptul de a efectua măsurări şi încercări profilactice şi de reglare-recepţie în reţelele şi instalațiile electrice;

 


LIMITAREA LIVRĂRII ENERGIEI ELECTRICE – diminuarea de către operatorul de sistem a cantităţii de energie electrică livrată utilizatorului de sistem;

 


LINIE ELECTRICĂ DIRECTĂ – linie electrică ce leagă o centrală electrică izolată de sistemul electroenergetic cu instalaţiile electrice ale unui consumator izolat sau linie electrică ce leagă o centrală electrică şi un furnizor al energiei electrice în vederea livrării energiei electrice în mod direct către propriile spaţii, filiale şi consumatori finali;

 


LOC DE CONSUM – amplasament al instalaţiilor electrice ale consumatorului final unde, printr-o singură instalaţie de utilizare, se consumă energie electrică livrată prin una sau mai multe instalaţii de racordare;

 


LM: – De făcut referinţă la utilizarea expresiei în factură: NUMĂRUL LOCULUI DE CONSUM (NLC). Să fie explicit şi util pentru consumatori.

 


LOCURI DE UZ COMUN – coridoarele, casa scării, ascensorul, logiile, holurile, subsolurile, etajele tehnice, bucătăriile, spălătoriile şi uscătoriile comune, sălile de festivităţi, alte spaţii, în care energia electrică este consumată pentru necesităţile comune ale locatarilor din blocul de locuit;

 


MANAGEMENTUL EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI/SAU AL CERERII – abordare globală sau integrală în scopul de a influenţa cantitatea şi perioada de consum al energiei electrice în vederea reducerii consumului de energie primară şi a vîrfurilor de sarcină prin acordare de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienţă energetică sau în alte măsuri, precum contractele de furnizare întreruptibilă cu energie electrică, investiţiilor pentru creşterea capacităţii de producere, dacă acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente şi economice opţiuni, avîndu-se în vedere impactul pozitiv pe care îl are reducerea consumului de energie electrică asupra mediului, asupra securităţii aprovizionării cu energie electrică, precum şi asupra costurilor serviciului de distribuţie a energiei electrice aferente acestor măsuri;

 


MENTENANŢĂ – ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra instalaţiilor şi componentelor acestora pentru menţinerea sau restabilirea capacităţii de a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate şi instalate;

 


NIVEL DE SIGURANŢĂ – capacitatea RED de a asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, caracterizată prin indicatori (medii sau maximi, corespunzători unui anumit nivel de risc) determinaţi în punctele de delimitare;

 


NORMELE TEHNICE ALE REŢELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE – ansamblu de reglementari cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa energiei, pentru planificarea, proiectarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor electrice de distribuţie;

 


NUMĂRUL LOCULUI DE CONSUM (NLC) – fiecărui loc de consum al clientului i se atribuie un număr de cont individual – NLC. Abrevierea NLC înseamnă numărul locului de consum. Acesta constă din 7 cifre şi este necesar pentru căutarea operativă a datelor despre client şi a locului de consum în baza de date.

 


OBIECTE ENERGETICE – instalații de producere, centrale electrice, centrale termice, rețele, instalaţii, utilaje, mecanisme, echipamente şi aparate, care, împreună cu clădirile și spațiile în care sînt instalate, se utilizează pentru explorarea, extragerea, rafinarea, producerea, transportul, distribuţia, stocarea şi/sau comercializarea energiei;

 


OBLIGAŢIE DE SERVICIU PUBLIC – obligaţie impusă întreprinderii electroenergetice în interesul economic general, care se poate referi la securitate, inclusiv la securitatea aprovizionării cu energie electrică, la continuitate, la calitate şi la preţurile furnizărilor, precum şi la protecţia mediului, şi care nu este discriminatorie şi nu denaturează concurenţa în afară de ceea ce este strict necesar pentru a realiza obligaţia de serviciu public în cauză;

 


OPERATOR AL PIEŢEI ENERGIEI ELECTRICE – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice, responsabilă de operarea şi de asigurarea funcţionării pieţelor organizate de energie electrică;

 


OPERATOR AL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru distribuţia energiei electrice care dispune de reţele electrice de distribuţie, îndeplineşte funcţii de distribuţie a energiei electrice şi este responsabilă de exploatarea, întreţinerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea, şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de distribuţie de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;

 


OPERATOR AL SISTEMULUI DE TRANSPORT – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru transportul energiei electrice care dispune de reţele electrice de transport, îndeplineşte funcţii de transport al energiei electrice şi de dirijare operativ-tehnologică a sistemului electroenergetic şi este responsabilă de exploatarea, întreţinerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea, şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport şi a interconexiunilor, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de transport de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice;

 


OPERATOR DE SISTEM – operator al sistemului de transport, operator al sistemului de distribuție din sectorul electroenergetic, operator al sistemului de transport, operator al sistemului de distribuţie din sectorul gazelor naturale, care deţin licență pentru desfăşurarea activităţilor respective în conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică şi Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

 


ORDINE DE PRIORITATE ECONOMICĂ – ierarhizare a surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice;

 


PARAMETRI DE CALITATE – totalitate a caracteristicilor energiei electrice stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare şi indicate ca obligatorii în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi în Regulile pieţei energiei electrice;

 


PARTE A COMUNITĂŢII ENERGETICE – parte semnatară a Tratatului Comunităţii Energetice, precum şi Uniunea Europeană şi statele sale membre;

 


PARTE RESPONSABILĂ PENTRU ECHILIBRARE – participant la piața energiei electrice, înregistrat de operatorul sistemului de transport, care este responsabil de a-i notifica acestuia un program echilibrat de producere, de vînzare, de cumpărare și de consum al energiei electrice în intervalul de timp pentru care se calculează dezechilibrele şi care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele rezultate ca abateri de la programul notificat operatorului sistemului de transport şi acceptat de acesta;

 


PARTICIPANT LA PIAŢA ENERGIEI ELECTRICE – persoană fizică sau persoană juridică care vinde sau procură energie electrică pe piaţa energiei electrice în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu Regulile pieţei energiei electrice;

 


PERTURBAŢIE – modificare de origine externă sau internă, care apare într-un echipament sau într-un sistem electroenergetic şi care afectează starea normală de funcţionare;

 


PERTURBAŢII MAJORE –scurtcircuite, declanşări de linii, unitati de transformare sau grupuri generatoare, care determină abateri semnificative ale parametrilor de functionare ai SEM;

 


PIAŢĂ A CONTRACTELOR BILATERALE – piaţă în care vînzarea şi cumpărarea energiei electrice au loc direct între participanţii la piaţa energiei electrice în baza contractelor bilaterale de vînzare-cumpărare a energiei electrice;

 


PIAŢĂ A ENERGIEI ELECTRICE – cadru organizat de vînzare-cumpărare a energiei electrice de către participanţii la piaţă şi de prestare a serviciilor de sistem în scopul asigurării continue şi fiabile a consumatorilor cu energie electrică în cadrul sistemului electroenergetic;

 


PIAŢĂ A ENERGIEI ELECTRICE DE ECHILIBRARE – piaţă angro organizată, destinată vînzării şi procurării energiei electrice pentru acoperirea necesităţilor de echilibrare a sistemului electroenergetic;

 


PIAŢĂ A ENERGIEI ELECTRICE PE PARCURSUL ZILEI – piaţă angro organizată în care vînzarea şi procurarea energiei electrice se efectuează în baza tranzacţiilor ce au loc în ziua de livrare, după închiderea pieţei energiei electrice pentru ziua următoare;

 


PIAŢĂ A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU ZIUA URMĂTOARE – piaţă angro organizată în care vînzarea şi procurarea energiei electrice au loc pentru fiecare oră a fiecărei zile înainte de ziua de livrare fizică a energiei electrice;

 


PIERDERI COMERCIALE DE ENERGIE – pierderi de energie electrică, de altă natură decât cele tehnice;

 


PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ A RED – activitate constînd în planificarea de către Operatorul de distribuţie, pe diferite orizonturi de timp (anual, semestrial, lunar) a schemei normale de funcţionare a RED şi a modului de echilibrare a balanţei de putere şi energie, cu respectarea standardului de performanţă pentru distribuţia energiei electrice;

 


PLANIFICARE PE TERMEN LUNG – planificare pe termen lung a necesarului de investiţii în capacităţile de producere, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie în vederea satisfacerii cererii de energie electrică din sistem, a diversificării surselor şi a garantării continuităţii furnizării energiei electrice consumatorilor;

 


PLANUL DE PROTEJARE A SE ÎMPOTRIVA PERTURBAŢIILOR MAJORE – măsuri tehnice şi organizatorice, cu rol de a împiedica extinderea perturbaţiilor în sistem şi de a limita consecinţele acestora;

 


PLANUL DE RESTAURARE A FUNCŢIONĂRII SE DUPĂ RĂMÎNEREA PARŢIALĂ SAU TOTALĂ FĂRĂ TENSIUNE – procedura de revenire la starea normală de funcţionare după o cădere parţială sau totală a sistemului;

 


PRESTATOR DE SERVICII ENERGETICE – persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de întreprindere, care prestează servicii energetice sau implementează măsuri de eficiență energetică la instalațiile sau clădirile consumatorului final;

 


PROCEDURĂ DE LICITAŢIE – procedură prin care puterea instalată în capacităţi de producere a energiei electrice este majorată prin investiţii în noi capacităţi sau prin extinderea capacităţilor existente;

 


PRODUCĂTOR – întreprindere electroenergetică care dispune de o centrală electrică, o exploatează şi produce energie electrică;

 


PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE – acţiunea de producere a energiei electrice;

 


PRODUCERE DISTRIBUITĂ – producere a energiei electrice de către o centrală electrică racordată la o reţea electrică de distribuţie;

 


PROGRAMARE OPERATIVĂ – activitate constînd în programarea pe un interval de timp de cel mult 7 zile calendaristice, de către Unitatea de Distribuţie, a schemei de funcţionare a RED şi a modului de echilibrare a balanţei de putere şi energie, cu respectarea standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;

 


PUNCT DE RACORDARE – punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează, prin intermediul instalaţiei de racordare, centrala electrică sau instalaţia de utilizare;

 


PUTERE APROBATĂ – putere activă maximă pe care utilizatorul de sistem are dreptul de a o absorbi sau evacua prin instalaţia de racordare, indicată în avizul de racordare şi pentru care se dimensionează instalaţia de racordare, instalaţia de utilizare sau centrala electrică, ţinând cont de cerinţele avizului de racordare faţă de factorul de putere;

 


PUTERE CONTRACTATĂ – putere electrică pe care consumatorul final are dreptul să o absoarbă în perioada de consum din reţeaua electrică, la un loc de consum, convenită de părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;

 


PUTERE CONTRACTATĂ – putere activă specificată în contractul de furnizare a energiei electrice determinată ca: a) putere nominală a staţiei electrice (transformator); b) puterea electrică determinată utilizînd tensiunea nominală (Un) şi sarcina admisibilă (Iadm) a conductorului, cablului; c) puterea electrică determinată utilizând tensiunea nominală (Un) şi curentul nominal (In) al disjunctorului aparatului de protecţie, ales conform proiectului. Puterea contractată nu poate depăşi puterea aprobată specificată în avizul de racordare;

 


PUTERE INSTALATĂ – puterea activă nominală, a utilajelor şi aparatelor utilizatoare de energie electrică, indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare.

 


PUTERE A CENTRALEI ELECTRICE – sumă a puterilor active nominale ale generatoarelor de energie electrică ale unei centrale electrice;

 


PUTERE MINIMĂ DE AVARIE – putere electrică strict necesară consumatorului final pentru menţinerea în funcţiune a mijloacelor tehnice care asigură securitatea utilajului şi a personalului;

 


PUTERE MINIMĂ TEHNOLOGICĂ – cea mai mică putere electrică necesară unui consumator final pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi a instalaţiilor, a căror funcţionare este impusă de procesul tehnologic, în scopul evitării unor pierderi de producţie irecuperabile;

 


RACORDARE – realizare de către operatorul sistemului de transport sau de către operatorul sistemului de distribuţie a instalaţiei de racordare a unui solicitant potenţial consumator final şi/sau punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice în condiţiile în care a fost emis actul de corespundere a instalaţiei electrice sau a centralei electrice;

 


REGIM DE LIMITARE SAU DE RESTRICŢIE – condiţii în care este impusă reducerea forţată pînă la anumute limite a puterii şi energiei electrice consumate de consumatori, în scopul menţinerii parametrilor admisibili de funcţionare a sistemului electroenergetic;

 


RESPONSABILUL GRUPULUI DE ECHILIBRARE – participant la piaţa energiei electrice, care este responsabil de a-i notifica operatorului sistemului de transport programele echilibrate de producere, de vînzare, de cumpărare și de consum al energiei electrice ale participanţilor la piaţa energiei electrice pentru care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării şi responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele provocate de un grup de echilibrare;

 


REȚEA ELECTRICĂ – rețea electrică de transport și rețea electrică de distribuție;

 


REŢEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE(RED) – sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, medie şi joasă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare situate în aval de punctul de racordare la reţeaua electrică de transport sau la centrala electrică şi în amonte de punctul de racordare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, care servește la distribuţia energiei electrice;

 


REŢEA ELECTRICĂ DE TRANSPORT – sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare, care servește la transportul energiei electrice;

 


REŢEA INTERNĂ – sistem format din conductoare, cabluri, aparate de comutaţie şi alte instalaţii care asigură distribuţia energiei electrice în blocul de locuit pînă la aparatul de comutaţie, instalat pentru fiecare apartament din blocul de locuit;

 


REȚEA INTELIGENTĂ – rețea electrică care poate integra eficient utilizarea rețelelor de comunicații și a tehnologiilor informaționale pentru asigurarea bidirecțională a fluxurilor de putere și de informații privind producerea și consumul energiei electrice și care permite în mod automat de a îmbunătăți eficiența, beneficiile economice, precum și fiabilitatea producerii și a livrării energiei electrice;

 


SĂRĂCIE ENERGETICĂ – situație caracterizată prin lipsa accesului consumatorului final la sursele moderne de energie și tehnologii și/sau prin puterea de cumpărare redusă a consumatorilor în raport cu resursele energetice, în special combustibili pentru prepararea hranei, energie electrică și/sau energie termică, și/sau prin lipsa confortului termic în locuință sau clădire;

 


SCADA – sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date pentru un proces tehnologic/instalaţie;
schema normală de funcţionare – schema electrică de conexiuni a echipamentelor şi aparatajului primar dintr-o instalaţie, reţea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea protecţiilor prin relee şi automatizările de sistem aferente, aprobată de Operatorul de Sistem pentru o perioadă de timp determinată. Schema normală de funcţionare rezultă din activitatea de planificare operaţională;

 


SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ – acţiune prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, un consumator final decide, prin opţiune liber exprimată, să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual pentru toate sau pentru unele locuri de consum, şi să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor nou;

 


SECURITATE – securitatea furnizării şi livrării de energie electrică, precum şi securitatea tehnică;

 


SECURITATE A APROVIZIONĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ – capacitate a sistemului electroenergetic de a furniza consumatorilor finali energie electrică în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi;

 


SECURITATE A EXPLOATĂRII REŢELEI ELECTRICE – exploatare continuă a reţelei electrice de transport şi, după caz, a reţelei electrice de distribuţie în circumstanţe previzibile;

 


SERVICIU ENERGETIC – beneficiu fizic, serviciu public sau bun obținut dintr-o combinație de energie cu o tehnologie sau cu o acțiune eficientă din punct de vedere energetic, care poate include activitățile de exploatare, de întreținere și de control necesare pentru prestarea serviciului respectiv, furnizat în baza unui contract, și care duce la o îmbunătățire a eficienței energetice sau la economii de energie primară în condiții verificabile și măsurabile sau estimabile;

 


SERVICII AUXILIARE – servicii adiționale transportului sau distribuţiei energiei electrice, acordate utilizatorilor de sistem şi terţilor de către operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribuţie, în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, în baza tarifelor aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare;

 


SERVICII DE SISTEM – servicii necesare pentru operarea reţelelor electrice de transport şi a reţelelor electrice de distribuţie;

 


SERVICII DE SISTEM TEHNOLOGICE – servicii asigurate de regulă de către producători, la cererea Operatorului de Sistem, pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare al sistemului electroenergetic, precum şi a calităţii energiei transportate la parametrii ceruţi de normele în vigoare;

 


SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE – serviciu care constă în exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei de distribuţie în scopul transmiterii energiei electrice de la centralele electrice / reţeaua de transport/ alţi distribuitori la consumatori, conform contractelor încheiate, în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi calitate;

 


SERVICIU UNIVERSAL – serviciu prestat pentru asigurarea dreptului consumatorilor casnici şi al societăţilor comerciale mici de a li se furniza energie electrică în mod garantat, în condiţii reglementate stabilite prin prezenta lege, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliţi, la tarife reglementate, rezonabile, transparente şi uşor comparabile;

 


SISTAREA PRESTĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT SAU DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE – suspendarea temporară a prestării serviciului de transport sau de distribuţie în punctele de racordare la reţelele electrice sau în alt punct convenit de către părţi;

 


SISTEM DE DISTRIBUŢIE ÎNCHIS – sistem autorizat în conformitate cu condiţiile stabilite în prezenta lege, prin care se distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic;

 


SISTEM ELECTROENERGETIC – centrale electrice şi utilaje necesare dirijării operativ-tehnologice, reţele electrice, precum şi instalaţii electrice ale consumatorilor finali, care, în ansamblu, funcţionează într-un sistem unic;

 


SISTEM INTERCONECTAT – ansamblu de rețele electrice de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni;

 


SISTEM IZOLAT – sistem electroenergetic care nu este interconectat cu alte sisteme sau în care mai puţin de 5% din consumul anual se asigură prin capacităţile interconexiunilor cu alte sisteme;

 


SISTEM PAUŞAL – metodă de determinare prin calcul a cantităţii de energie electrică consumată, în funcţie de puterea receptoarelor electrice şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice sau în funcţie de puterea contractată şi de numărul orelor de utilizare a acestei puteri, metodă aplicată în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege;

 


SISTEM DE MANAGEMENT ENERGETIC – set de elemente legate între ele sau care interacționează și aparțin unui plan ce stabilește obiectivul de eficiență energetică și strategia de atingere a acestui obiectiv;

 


SOLICITANT – persoană fizică sau juridică care a depus o cerere pentru eliberarea avizului de racordare la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie;

 


SITUAŢIE DE AVARIE ÎN SISTEMUL ELECTROENERGETIC – situaţie în care, din cauza avarierii unor instalaţii şi utilaje electroenergetice sau a dezechilibrării balanţei de producere şi de consum a energiei şi puterii electrice, parametrii de funcţionare ai sistemului electroenergetic nu pot fi menţinuţi în limite admisibile;

 


SUBVENŢII ÎNCRUCIŞATE – utilizarea unui profit obţinut în cadrul desfăşurării unui tip de activitate sau în legătură cu o anumită categorie de consumatori pentru a acoperi cheltuielile sau pierderile înregistrate în urma desfăşurării altui tip de activitate sau în legătură cu alte categorii de consumatori de către aceeaşi întreprindere electroenergetică;

 


SUBORDONARE OPERATIVĂ – relaţii de subordonare stabilite din punct de vedere operativ, între treptele de dispecer, precum şi între treptele de dispecer şi personalul de deservire operativă din centrale şi staţii electrice, în exercitarea autorităţii conducerii operative asupra instalaţiilor şi echipamentelor cuprinse în decizia de împărţire a autorităţii de conducere operativă asupra instalaţiilor;

 


SURSE REGENERABILE DE ENERGIE – surse de energie regenerabile din categoria celor nefosile, precum ar fi energia eoliană, solară, aerotermală, geotermală, energia hidroelectrică, biomasa, biogazul, gazul de fermentare a deşeurilor (gazul de depozit) și gazul provenit din instalaţiile de epurare a apelor uzate;

 


TARIF BINOM – tarif pentru energie electrică care constă din două componente: una pentru putere electrică şi alta pentru energie electrică;

 


TARIF DE PUNERE SUB TENSIUNE – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului sistemului de transport sau operatorului sistemului de distribuţie pentru acoperirea costurilor aferente conectării la reţeaua electrică şi punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice, stabilit conform metodologiei aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;

 


TARIF DE RACORDARE – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului sistemului de transport sau operatorului sistemului de distribuţie pentru acoperirea costurilor aferente realizării instalaţiei de racordare a unui solicitant, potenţial consumator final, şi pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, stabilit conform metodologiei aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;

 


TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE – transmitere a energiei electrice prin reţelele electrice de transport în vederea livrării acesteia către consumatorii finali sau către operatorii sistemelor de distribuţie, fără a se include furnizarea;

 


TRANZIT DECLARAT – situaţie în care apare un „export declarat” de energie electrică şi în care pe traseul desemnat al tranzacţiei respective se află o ţară pe al cărei teritoriu nu va avea loc nici livrarea, nici introducerea concomitentă a energiei electrice;

 


TREAPTA DE DISPECER –organ operativ care, prin atribuţiile sale, realizează conducerea prin dispecer asigurînd autoritatea de dirijare operativă şi comandă operativă asupra unor echipamente şi instalaţii din SE.

 


UTILIZATOR DE SISTEM – persoană fizică sau persoană juridică care livrează energie electrică în sistemul electroenergetic sau căreia i se livrează energie electrică din sistemul electroenergetic;

 


UTILIZATOR RED –orice persoană juridică sau fizică instalaţiile căreia sunt racordate la RED şi căreia i se prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice.

 


VIOLAREA SIGILIULUI – falsificarea sigiliului aplicat de către operatorul de sistem; înlăturarea sigiliului aplicat de către operatorul de sistem; deteriorarea sau altă intervenţie asupra sigiliului autentic aplicat de către operatorul de sistem, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului aplicat de către operatorul de sistem;

 


ZONĂ DE PROTECŢIE A REŢELELOR ELECTRICE – zonă adiacentă reţelelor electrice, cu condiţii deosebite de utilizare, stabilită de-a lungul traseului reţelei electrice şi în jurul altor obiecte ale reţelei electrice, în limitele căreia, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, se introduc interdicţii privind accesul persoanelor, efectuarea lucrărilor stabilite şi regimul construcţiilor în scopul asigurării condiţiilor normale de exploatare şi al excluderii posibilităţii de deteriorare a reţelelor electrice.

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok