Mergi la conţinutul principal

Etapele de racordare la rețea a centralelor de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu

Pentru racordarea la rețeaua de distribuție a unei centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu, solicitantul urmează să parcurgă următoarele etape:

Etapa 1: Contractare electrician sau întreprindere specializată

Pentru a realiza racordarea la rețeaua de distribuţie, prima etapă constă în contractarea unui electrician autorizat sau a unei întreprinderi specializate în domeniul electric.

Consultă aici lista electricienilor autorizați https://anre.md/lista-electricienilor-autorizati-3-188

Atenție! Înainte de a încheia un contract, este important să verifici certificările și autorizațiile electricianului sau ale întreprinderii specializate la care ai apelat.

Responsabil:

Solicitantul

Etapa 2: Evaluarea potențialului energetic a locației

Evaluarea potențialului energetic poate fi realizată de către companii specializate în acest tip de evaluări.

Rezultatele evaluării potențialului energetic oferă informații importante pentru dimensionarea corectă a sistemului de generare a energiei și a capacității acestuia. Aceste informații te vor ajuta în luarea deciziilor strategice legate de tehnologia și capacitatea sistemului de producere a energiei regenerabile.

Responsabil:

Electrician autorizat sau întreprinderea specializată

Etapa 3: Examinarea acoperișului

Această etapă are drept scop evaluarea fezabilității tehnice și structurale a acoperișului pentru a determina dacă acesta este potrivit pentru instalarea sistemului de generare a energiei regenerabile.

Iată câțiva pași importanți în această etapă:

 1. Evaluarea structurii acoperișului:Un tehnician specializat sau un inginer va examina structura acoperișului pentru a se asigura că este capabil să susțină greutatea sistemului de generare a energiei regenerabile, cum ar fi panourile solare sau turbinele eoliene, precum și corespunderea acestuia normelor securității antiincendiare.
 2. Orientarea și înclinația acoperișului:Este important să se determine orientarea și înclinația optime a acoperișului în funcție de locație și de tipul de sistem de generare a energiei regenerabile.
 3. Evaluarea umbrelor și a obstrucțiilor: Tehnicianul va examina dacă există obstrucții cum ar fi copaci, clădiri sau alte structuri care pot crea umbre asupra sistemului de generare a energiei regenerabile.

Responsabil:

Electrician autorizat sau întreprinderea specializată

Etapa 4: Dimensionarea centralei (generare vs consum)

Pe baza evaluării comparării generării și consumului (actual sau planificat) de energie electrică, se determină dimensiunea optimă a centralei de producere a energiei regenerabile. Dimensionarea corectă a centralei de producere a energiei este esențială pentru a asigura un sistem eficient, optimizat și rentabil.

Responsabil:

Electrician autorizat sau întreprinderea specializată

Etapa 5: Racordarea la rețea

Cererea de racordare poate fi depusă online, prin completarea următorului formular https://premierenergydistribution.md/ro/racordarea-la-retea-formular și atașarea documentelor necesare.

La fel, cererea de racordare poate fi depusă:

 • la oficiul comercial
 • prin scrisoare la Poșta Moldovei
 • prin fax: 022 43 16 75

Responsabil:

OSD(Operator sistem de distribuție)
 • datele de identificare ale solicitantului;
 • scopul utilizării energiei electrice (în cazul locurilor de consum);
 • tipul instalației;
 • puterea activă care se solicită a fi racordată/generată;
 • categoria receptoarelor electrice conform cerințelor de fiabilitatea alimentării cu energie electrică;
 • tipul receptoarelor electrice ce urmează a fi utilizate (trifazat, monofazat etc.);
 • datele de identificare a locului de consum/producere, inclusiv amplasarea geografică sau adresa.

În cazul persoanelor fizice:

 • copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv;
 • copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
 • calculul puterii instalate;

În cazul persoanelor juridice:

 • copia deciziei de înregistrare eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • copia actului, care atestă dreptul de proprietate, sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv;
 • planul de amplasare în zonă a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice, pentru care se solicită racordarea;
 • calculul puterii instalate;
 • copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
 • pentru racordarea instalaţiilor de utilizare, date caracteristice locului de consum, inclusiv numărul, tipul şi puterea utilajelor ce se vor utiliza

Pentru solicitările de racordare a centralelor electrice la rețelele electrice

 • Consumatori casnici – 10 zile calendaristice
 • Persoane juridice – 30 de zile calendaristice
 • Se aplică principiul „Primul venit, primul servit”
 • Avizul de racordare se eliberează şi se prelungeşte gratuit
 • Pentru un termen de 24 luni
 • Poate fi prelungit încă pentru 24 luni dacă se prezintă Autorizația de construire valabilă
 • Se prelungește numai o singură dată
 • motivată de faptul că nu există reţea electrică
 • reţeaua electrică existentă nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerinţele solicitantului
 • se include după principiul „Primul venit, primul servit”
 • nu pot fi inclusi solicitanţii care au beneficiat de AR şi acesta a expirat sau nu a fost coordonat proiectul în termen de 12 luni sau recoordonat în termen de 24 luni
 • nu pot fi incluşi solicitanţii care deja beneficiază de un AR pentru centrală de la aceeași instalaţie electrică
 • la expirarea termenului de valabilitate a avizului;
 • la cererea solicitantului, dacă nu a fost pusă sub tensiune instalaţia de utilizare sau centrala electrică;
 • la emiterea unui nou aviz de racordare pentru acelaşi loc de consum/generare;
 • în situaţia în care după emiterea avizului de racordare se impune schimbarea soluţiei tehnice de racordare, ca urmare a informaţiilor prevăzute în avizele deţinătorilor de utilităţi;
 • în cazul în care a fost adoptată decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a solicitantului – persoană juridică sau întreprinzătorului individual;
 • în condiţiile prevăzute în Capitolul II, Secţiunea 8 din prezentul Regulament;
 • în cazul în care proiectul instalaţiei de racordare a centralei electrice nu a fost transmis spre coordonare operatorului de sistem în termenele stabilite în pct.64 şi 69 din prezentul Regulament.

pct. 64 – necesitatea coordonării proiectului în termen 12 luni din momentul eliberării AR

pct. 69 – necesitate coordonării repetate a proiectului în termen 24 luni din momentul coordonării proiectului

Etapa 6: Elaborarea proiectului

Elaborarea proiectului este o etapă esențială pentru a obține aprobările necesare și pentru a asigura conformitatea cu reglementările și standardele aplicabile.

Pentru elaborarea unui proiect de construcție și conectare a centralei de producere a energiei electrice consultă aici lista proiectanților: https://midr.gov.md/files/shares/Proiectanti.pdf

Responsabil:

Instituția specializată în proiectare

Etapa 7: Coordonarea şi verificarea proiectului 

Proiectul și documentația tehnică elaborate în etapa anterioară sunt prezentate Operatorului Sistemului de Distribuție (OSD) pentru evaluare, verificare și coordonare. Acest proces implică prezentarea detaliată a planurilor, parametrii tehnici, calculele și alte documente relevante.

Responsabil:

OSD(Operator sistem de distribuție), Verificator de stat

Etapa 8: Executarea lucrărilor de montare 

Această etapă implică angajarea unui electrician autorizat sau a unei întreprinderi specializate în domeniul electric pentru a realiza instalarea în conformitate cu proiectul aprobat și cerințele tehnice din Avizul de racordare.

Consultă aici lista electricienilor autorizați https://anre.md/lista-electricienilor-autorizati-3-188

Responsabil:

Electrician autorizat sau întreprinderea specializată

Etapa 9: Eliberarea actului de corespundere 

Această etapă ce se referă numai la prosumatorii noncasnici.

Actul de corespundere se eliberează de ANRE și este un act care atestă că sistemul de generare a energiei regenerabile îndeplinește toate cerințele și reglementările specifice.

Obținerea actului de corespundere de la ANRE este o cerință obligatorie în procesul de racordare la rețeaua de distribuție.

Aceasta este o cerință obligatorie pentru prosumatorii non casnici.

Responsabil:

ANRE(Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică)

Etapa 10: Perfectarea actului de delimitare 

După executarea lucrărilor de montare, solicitantul (potențialul prosumator) se adresează la operatorul de sistem cu cererea de conectare a instalației electrice, anexând actele tehnice ce confirmă admiterea în exploatare a instalației electrice construite, și anume:

 • în cazul consumatorului casnic – Declarația electricianului autorizat;
 • în cazul consumatorului non casnic – Actul de corespundere eliberat de către organul de supraveghere, precum și alte documente tehnice necesare pentru perfectarea actelor indicate și introducerea parametrilor tehnici în baza de date a operatorului de sistem.

Responsabil:

OSD(Operator sistem de distribuție)

Etapa 11: Semnarea contractului de furnizare 

Contractul de furnizare se încheie cu un furnizor de energie electrică.

În contractul de furnizare se vor stabili termenii și condițiile de furnizare a energiei electrice produse și consumate prin sistemul de generare a energiei regenerabile.

Responsabil:

Furnizor

Lista documentelor necesare în cazul încheierii contractului

În cazul încheierii contractului este necesar să dispui de următoarele documente:

 1. Copia Buletinului de identitate
 2. Documentele care certifică dreptul de proprietate asupra imobilului
 3. Procura de la persoana ale carei interese sunt prezentate
 4. Actului de delimitare (ADD), obținut de la Operator de rețea
 5. Declarația electricianului autorizat
Nota: Această listă de documente este relevantă pentru sursa de generare cu o putere maximă de 200 kW.

Etapa 12: Conectarea la rețea 

În această etapă, se va depune o solicitare oficială către Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) pentru conectarea sistemului de generare a energiei regenerabile la rețeaua electrică. Solicitarea va include contractul de furnizare încheiat cu Furnizorul de energie electrică.

Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) va elibera bonul de plată pentru achitarea serviciilor de racordare.

Conectarea la rețeaua electrică se efectuează în timp de două zile lucrătoare din momentul achitării taxei de racordare.

Responsabil:

OSD(Operator sistem de distribuție)

 

Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Articolul 39. Contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile

(1) Consumatorul final, deţinător al unei centrale electrice, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru uz propriu şi care a încheiat cu furnizorul un contract de furnizare a energiei electrice la preţ reglementat are dreptul să livreze în reţeaua electrică surplusul de energie electrică produsă, iar furnizorul respectiv este obligat să încheie, la solicitarea consumatorului final respectiv, un contract pentru aplicarea mecanismului de contorizare netă, în condiţiile prezentei legi.

(2) Consumatorul final, deţinător al centralei electrice, care solicită contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. energia electrică trebuie să fie produsă numai din surse regenerabile de energie;
 2. centrala electrică trebuie să dispună de o putere instalată de pînă la 200 kW, dar nu mai mare decît puterea contractată cu furnizorul respectiv;
 3. centrala electrică trebuie să fie conectată la reţeaua electrică şi să funcţioneze în mod paralel şi sincron cu aceasta;
 4. centrala electrică trebuie să fie echipată cu un mecanism de protecţie care să deconecteze automat centrala electrică de la reţeaua electrică şi să întrerupă livrarea energiei electrice în reţea în cazul în care este întreruptă livrarea energiei electrice către consumatorul final, deţinător al centralei electrice.

(3) Centrala electrică trebuie să fie echipată cu echipament de măsurare, instalat din contul consumatorului final, deţinător al centralei electrice, care să înregistreze diferenţa dintre cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică şi cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică de către consumatorul final în cauză. Pentru măsurarea fluxurilor de energie electrică poate fi utilizat fie un contor bidirecţional, care înregistrează cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică şi, respectiv, cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, fie două contoare unidirecţionale, care să înregistreze separat cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică şi, respectiv, cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică.

(4) Calculul energiei electrice prin aplicarea contorizării nete se efectuează după cum urmează:

 1. în cazul în care, la sfîrşitul lunii, cantitatea de energie electrică consumată de consumatorul final, deţinător al centralei electrice, depăşeşte cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, consumatorul final în cauză va achita furnizorului doar diferenţa dintre cantitatea de energie consumată şi cea livrată la preţul reglementat la care furnizorul furnizează energie electrică consumatorilor finali din aceeaşi categorie;
 2. în cazul în care, la sfârşitul lunii, cantitatea de energie electrică pe care consumatorul final, deţinător al centralei electrice, a primit-o de la furnizor este mai mică decât cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, furnizorul de energie electrică calculează soldul energiei livrate în reţeaua electrică şi al celei consumate din reţea, iar diferenţa de cantitate este inclusă în contul consumatorului final respectiv pentru a fi utilizată în lunile următoare. La data de 31 martie a fiecărui an, la solicitarea în scris a consumatorului final, furnizorul stabileşte dacă consumatorul final, deţinător al centralei electrice, a livrat în reţeaua electrică o cantitate de energie care depăşeşte cantitatea de energie electrică ce a fost consumată din reţea şi achită consumatorului final respectiv contravaloarea energiei electrice neutilizate până la data respectivă la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă de către furnizorul serviciului universal pentru ultimele 12 luni;

(5) În cazul în care consumatorul final, deţinător al centralei electrice, reziliază contractul cu privire la contorizarea netă sau se deconectează de la reţeaua electrică, furnizorul de energie electrică este obligat să achite acestui consumator final contravaloarea energiei electrice neutilizate la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă de către furnizorul serviciului universal în anul de gestiune.

(6) Beneficiază de mecanismul de contorizare netă, în baza principiului „primul venit, primul servit”, consumatorii finali deţinători ai centralelor electrice a căror capacitate instalată cumulată nu depăşeşte 15% din valoarea sarcinii maxime înregistrate pe parcursul anului precedent de către operatorul sistemului de distribuţie la reţelele căruia sînt racordate centralele electrice respective. Limita de 15%, stabilită în prezentul alineat, poate fi revizuită şi modificată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică prin aprobarea, în conformitate cu Legea cu privire la energetică, a unei hotărîri motivate şi supuse în prealabil consultărilor publice (Hotărârea ANRE nr. 513  din  25.08.2023).

Capacitate maximă admisă conform art.39 alin.(6) din Legea nr.10/2016, MW Capacitate reală beneficiari ai mecanismului de contorizare netă, MW
31.07.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023
89,1 56,45 59,4 63,2 68,4 72,78

(7) Raporturile juridice dintre furnizorii de energie electrică şi consumatorii finali, deţinători ai centralelor electrice, care nu doresc să beneficieze de contorizarea netă sau care nu îndeplinesc condiţiile stabilite în legătură cu mecanismul contorizării nete se stabilesc în conformitate cu principiile şi condiţiile negociate de aceştia, de comun acord, prin încheiere de contracte corespunzătoare. În acest caz, centralele electrice menţionate trebuie să fie echipate cu instalaţii de protecţie care să permită deconectarea lor în mod automat de la reţeaua electrică în caz de avarii.

(8) Anual, pînă la 30 aprilie, furnizorii de energie electrică vor elabora şi prezenta Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică un raport cu privire la contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile. Raportul va conţine următoarele informaţii pentru anul precedent:

 1. numărul total de consumatori finali, deținători ai centralelor electrice, care beneficiază de contorizare netă, diferențiat pe tipul sursei regenerabile utilizate;
 2. puterea instalată a centralelor electrice;
 3. cantitatea de energie electrică (în kilowați-oră) livrată furnizorului de energie electrică la tarife reglementate prin aplicarea mecanismului contorizării nete.

[Art.39 alin.(4) modificat prin Legea nr.255 din 29.07.2022, în vigoare 05.08.2022]

[Art.39 modificat prin Legea nr.34 din 16.03.2018, în vigoare 25.03.2018]

 

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok